Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Informace:

Obchodní firma: Top Button s.r.o.
Sídlo: náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 06850995
DIČ: CZ06850995
zápis v OR: sp. zn. C 289940 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „prodávající“ )

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: Genster, Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov (dále jen „kontaktní adresa“ )
Adresa elektronické pošty: info@genster.cz (dále jen „kontaktní email“)
Telefon: (+420) 797 722 586 (dále jen „kontaktní telefon“ )
 • Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ ) ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy ve smyslu čl. 1 odst. 1.2 písm. f) obchodních podmínek, a to ve verzi platné v době vyplnění kontaktních údajů kupujícím na internetových stránkách provozovaných prodávajícím podle čl. 2 odst. 2.1 obchodních podmínek. Veškeré vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

 • a) výběr zboží – výběr oblečení, bot či oděvních doplňků vytvořený na základě vyplněného dotazníku či rozhovoru s fashion stylistkou a kupujícím v elektronické nebo tištěné podobě
 • b) internetovými stránkami - webové rozhraní na adrese  genster.cz a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně, provozované prodávajícím,
 • c) kupujícím spotřebitelem - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
 • d) kupujícím podnikatelem - každá osoba, která uzavírá smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet kupujícího podnikatele,
 • e) kupujícím - kupující spotřebitel nebo kupující podnikatel, který uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetových stránek nebo pomocí některého dalšího prostředku komunikace na dálku, který prodávající umožňuje,
 • f) kupní smlouvou - kupní smlouva, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím dle těchto obchodních podmínek,
 • g) službami - služby nabízené na internetových stránkách provozovaných prodávajícím, především stylingové poradenství a další obdobné služby,
 • i) zbožím – oblečení, módní doplňky a další zboží vybrané prodávajícím pro kupujícího v souladu s dohodou smluvních stran (kupujícího a fashion stylistky)
 • j) stylovým kvízem - sada otázek, která slouží stylistům prodávajícího pro zjištění preferencí kupujícího.
 • l) feedback - zpětná vazba k zaslanému výběru oblečení vyplněná v osobním profilu kupujícího na internetových stránkách.

1.3 Kupující, který v rámci zadání identifikačních či fakturačních údajů uvede IČO se pro účely posouzení povahy vztahu mezi prodávajícím a kupujícím považuje za kupujícího podnikatele. Kupující je s tímto srozuměn, souhlasí s uvedeným způsobem rozlišení a zavazuje se neuvádět IČO, pokud při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.4 Kupující se odesláním vyplněného dotazníku či dokončením rozhovoru s fashion stylistkou zavazuje zaplatit poplatek fashion stylistky, nevznikají mu ale žádné závazky resp. žádná povinnost hradit vybrané zboží a může se kdykoliv před uzavřením kupní smlouvy rozhodnout nabídku zboží odmítnout či na ni nereagovat.

1.5 Kupující vyplněním kontaktních údajů kupujícího na internetových stránkách potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době vyplnění kontaktních údajů.

1.6 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednání v kupní smlouvě, která se odchylují od znění obchodních podmínek, mají před ustanoveními obchodních podmínek přednost. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, ledaže se kupující a prodávající výslovně dohodnou jinak. Bude-li kupní smlouva vyhotovena ve více jazykových verzích, platí pro případ rozporu mezi zněním kupní smlouvy v českém a jiném jazyce, že má přednost české znění.

 • Poskytnutí služeb stylingového poradenství

2.1 Kupující vyplní dotazník, odešle na internetových stránkách svou e-mailovou adresu a další osobní údaje. Na tuto e-mailovou adresu budou kupujícímu zaslány podrobné informace o službách prodávajícího a případně bude kupující vyzván k zaslání času, který mu vyhovuje, aby mu prodávající (fashion stylistka) zavolal.

2.2 Kupující si zvolí z uvedených cenových balíčků do 500 Kč za jeden výběr zboží. Danou částku pak platnou platební kartou uhradí.

2.3 Prodávající kupujícího na základě e-mailové či telefonní dohody kontaktuje prostřednictvím telefonu. Prodávající resp. vybraná fashion stylistka se v průběhu telefonátu může ptát na informace, které pomohou prodávajícímu vybrat zboží pro kupujícího a připravit  mu výběr zboží.

2.4 Kupující uskutečněním telefonátu s prodávajícím souhlasí výslovně s tím a žádá výslovně prodávajícího, aby prodávající s poskytováním služeb začal před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, a to bezodkladně po uzavření smlouvy, ledaže uvede kupující při uskutečňování telefonního hovoru s prodávajícím výslovně jinak.

2.5 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 • Dodací podmínky

3.1 Prodávající se zavazuje zaslat výběr zboží kupujícímu do 7 dní od uskutečnění telefonátu či vyplnění dotazníku podle předchozího článku 2. obchodních podmínek.

3.2 Objednání zboží na základě výběru zboží je ponechána na kupujícím, prodávající neprodává zboží, ale pouze služby stylistky. Mezi prodávajícím a kupujícím nevzniká žádný obchodní vztah ohledně koupě samotného zboží. Objednání, koupi, reklamace a případné vrácení je jen na kupujícím, a objednává toto zboží od třetích stran. Prodávající Genster.cz nijak nezodpovídá za kvalitu zboží ani za ceny, služby a zboží dodávané těmito třetími stranami.

Výběr oblečení bude kupujícímu dodán elektronicky prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.

 • Uzavření kupní smlouvy

4.1 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena po uhrazení zvoleného cenového balíčku za služby stylistky.

 • Platební podmínky

5.1 Kupní cena za jednotlivé položky zboží je uvedena v ceníku, který je obsažen na internetových stránkách prodávajícího  v dotazníku, a to jako cena konečná včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

5.2 Způsob platby kupní ceny se provádí stržením částky z platební karty kupujícího. Prodávající je oprávněn strhnout částku kupní ceny z platební karty kupujícího po odeslání závazné objednávky.

5.3 Prodávající se zavazuje vystavit a zaslat kupujícímu daňový doklad na kontaktní emailovou adresu sdělenou kupujícím podle čl. 2 odst. 2.1 obchodních podmínek do 2 pracovních dnů od vyplnění feedbacku nebo uplynutí lhůty podle čl. 5 odst. 5.2 obchodních podmínek. Kupující souhlasí s vystavením a obdržením daňového dokladu v elektronické podobě.

5.4 Kupující podnikatel je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou kupní ceny. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu tímto prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od vystavení samostatné faktury.

 • Odstoupení od kupní smlouvy a záruka za jakost

6.1 Objednávka služeb je závazná.

 • Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Mimosoudní vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@genster.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího spotřebitele.

7.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4 V případě sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, je kupující spotřebitel oprávněn zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u příslušného orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího spotřebitele. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se kupujícímu spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s prodávajícím přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

7.5 V případě sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, si prodávající a kupující podnikatel sjednávají v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, místní příslušnost soudu prvního stupně pro řešení sporů tak, že je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 10, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, a Městský soud v Praze, bude-li dána věcná příslušnost krajského soudu.

 • Ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající je správcem osobních údajů a je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího v souladu s platnými právní předpisy České republiky a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

8.2 Podrobná pravidla zpracování osobních údajů a práva kupujících jako subjektů údajů jsou uvedena v Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici  zde  nebo jsou přístupné z internetových stránek.

 • Závěrečná ustanovení

9.1 Obsah webových stránek prodávajícího, všechny na nich obsažené materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek nebo textové či obrazové materiály obsažené v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), jsou chráněny autorským právem prodávajícího a mohou být chráněny rovněž obdobnými právy třetích osob. Obsah nesmí být kupujícím ani jinou třetí osobou měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu prodávajícího. Při nerespektování autorských práv prodávajícího bude tento postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy.

9.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

9.4 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

* * *

TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ OD 1. ZÁŘÍ 2020 A NAHRAZUJÍ PŘEDCHOZÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY.