Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Informace:

Obchodní firma: Top Button s.r.o.
Sídlo: náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 06850995
DIČ: CZ06850995
zápis v OR: sp. zn. C 289940 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „prodávající“ )

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: Genster, Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov (dále jen „kontaktní adresa“ )
Adresa elektronické pošty: info@genster.cz (dále jen „kontaktní email“)
Telefon: (+420) 797 722 586 (dále jen „kontaktní telefon“ )
 • 1. Úvodní ustanovení

  ‍1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ ) ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy ve smyslu čl. 1 odst. 1.2 písm. f) obchodních podmínek, a to ve verzi platné v době vyplnění kontaktních údajů kupujícím na internetových stránkách provozovaných prodávajícím podle čl. 2 odst. 2.1 obchodních podmínek. Veškeré vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. ‍

  1.2 Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

  a) Genster Boxem - zásilka zboží vybraného prodávajícím na základě vyplněného dotazníku či rozhovoru fashion stylistky a kupujícího obsahující dále v tištěné podobě instrukce k použití zboží, dopis stylistky a ceník,

  b) internetovými stránkami - webové rozhraní na adrese www.genster.cz a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně, provozované prodávajícím,

  c) kupujícím spotřebitelem - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

  d) kupujícím podnikatelem - každá osoba, která uzavírá smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet kupujícího podnikatele,

  e) kupujícím - kupující spotřebitel nebo kupující podnikatel, který uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetových stránek nebo pomocí některého dalšího prostředku komunikace na dálku, který prodávající umožňuje,

  f) kupní smlouvou - kupní smlouva, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím dle těchto obchodních podmínek,

  g) službami - služby nabízené na internetových stránkách provozovaných prodávajícím, především stylingové poradenství a další obdobné služby,

  i) zbožím – oblečení, módní doplňky a další zboží vybrané prodávajícím pro kupujícího v souladu s dohodou smluvních stran (kupujícího a fashion stylistky), které je zasíláno kupujícímu v Genster Boxu a je předmětem kupní smlouvy,

  j) stylovým kvízem - sada otázek, která slouží stylistům prodávajícího pro zjištění preferencí kupujícího.

  l) feedback - zpětná vazba k zaslanému zboží vyplněná v osobním profilu kupujícího na internetových stránkách.

  ‍1.3 Kupující, který v rámci zadání identifikačních či fakturačních údajů uvede IČO se pro účely posouzení povahy vztahu mezi prodávajícím a kupujícím považuje za kupujícího podnikatele. Kupující je s tímto srozuměn, souhlasí s uvedeným způsobem rozlišení a zavazuje se neuvádět IČO, pokud při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  1.4 Kupující se užitím internetových stránek k ničemu nezavazuje a nevznikají mu žádné závazky resp. žádná povinnost cokoliv hradit a může se kdykoliv před uzavřením kupní smlouvy rozhodnout nabídku fashion stylistky odmítnout či na ni nereagovat. ‍

  1.5 Kupující vyplněním kontaktních údajů kupujícího na internetových stránkách potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době vyplnění kontaktních údajů. ‍

  1.6 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednání v kupní smlouvě, která se odchylují od znění obchodních podmínek, mají před ustanoveními obchodních podmínek přednost. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, ledaže se kupující a prodávající výslovně dohodnou jinak. Bude-li kupní smlouva vyhotovena ve více jazykových verzích, platí pro případ rozporu mezi zněním kupní smlouvy v českém a jiném jazyce, že má přednost české znění.

 • 2. Poskytnutí služeb stylingového poradenství ‍

  2.1 Kupující vyplní stylový kvíz, odešle na internetových stránkách svou e-mailovou adresu a další osobní údaje. Na tuto e-mailovou adresu budou kupujícímu zaslány podrobné informace o službách prodávajícího a případně bude kupující vyzván k zaslání času, který mu vyhovuje, aby mu prodávající (fashion stylistka) zavolal.

  2.2. Kupující si zvolí z uvedených cenových balíčků v hodnotě 5 000 Kč, 6 000 Kč, 7 000 Kč, nebo 10 000 Kč. Danou částku pak platnou platební kartou uhradí.

  2.3 Prodávající kupujícího na základě e-mailové či telefonní dohody kontaktuje prostřednictvím telefonu. Prodávající resp. vybraná fashion stylistka se v průběhu telefonátu může ptát na informace, které pomohou prodávajícímu vybrat zboží pro kupujícího a připravit Genster Box k odeslání. ‍

  2.4 Kupující uskutečněním telefonátu s prodávajícím souhlasí výslovně s tím a žádá výslovně prodávajícího, aby prodávající s poskytováním služeb začal před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, a to bezodkladně po uzavření smlouvy, ledaže uvede kupující při uskutečňování telefonního hovoru s prodávajícím výslovně jinak. ‍

  2.5 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 • 3. Dodací podmínky

  3.1 Prodávající se zavazuje zaslat Genster Box kupujícímu do 14 dní od uskutečnění telefonátu či vyplnění dotazníku podle předchozího článku 2. obchodních podmínek. Genster Box bude doručován kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti, kterou si vybere kupující podle nabídky prodávajícího.

  ‍ 3.2 Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o přesném dni doručení Genster Boxu minimálně s jednodenním předstihem, přičemž prodávající neodpovídá za přesnou hodinu jeho doručení. Kupující se zavazuje převzít Genster Box do svých vlastních rukou od přepravní společnosti v prodávajícím avizovaný den doručení. Prodávající se zavazuje zajistit, že Genster Box bude doručován vždy v pracovní den od 9 do 17 hodin.

  3.3 Po předání Genster Boxu k přepravě nenese prodávající odpovědnost za škodu na zboží. Odpovědnost za škodu na zboží během přepravy Genster Boxu nese přepravce, v okamžiku doručení Genster Boxu kupujícímu přechází nebezpečí vzniku škody na zboží na kupujícího. Před převzetím Genster Boxu od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách musí být sepsán protokol, v opačném případě ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu Genster Boxu. V případě vzniku jakékoliv škody na zboží (zejm. poškození či znečištění) po jeho převzetí kupujícím se kupující zavazuje k její náhradě v celém rozsahu.

  3.4 Po převzetí Genster Boxu má kupující k dispozici 5 kalendářních dní na vyzkoušení jednotlivých kusů zboží s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po doručení Genster Boxu. Kupující se zavazuje v průběhu této doby vyzkoušet veškeré prodávajícím zaslané kusy zboží. Kupující se současně zavazuje v průběhu tohoto období neužívat zboží po dobu delší, než je doba nezbytně nutná k jeho vyzkoušení, v opačném případě nese v celém rozsahu odpovědnost za škodu způsobenou na zboží porušením této povinnosti.

  ‍ 3.5 Nejpozději pátý kalendářní den od doručení Genster Boxu do 13:00 hodin je kupující povinen oznámit prodávajícímu prostřednictvím vyplnění feedbacku, co si z doručeného zboží chce ponechat a co chce prodávajícímu vrátit. Pokud je pátý kalendářní den nepracovní, zavazuje se kupující prodávajícího informovat první následující pracovní den do 13:00 hodin.

  ‍ 3.6 V případě, že se kupující rozhodne zboží nebo jakoukoliv jeho část vrátit prodávajícímu, zavazuje se kupující toto zboží vložit do krabice a tuto zalepit, aby tím zajistil jeho bezpečnou přepravu. Kupující se zavazuje vyplnit ve svém profilu, které zboží si ponechává a Prodávající se zavazuje zajistit pátý, šestý nebo sedmý den od doručení Genster Boxu kupujícímu přepravu pro zásilku zboží, které chce kupující vrátit zpět prodávajícímu. Pokud by poslední den této lhůty měl připadnout na nepracovní den, platí, že se přeprava uskuteční první následující pracovní den. Kupující je povinen si převzít potvrzení o předání zásilky přepravní společnosti a být schopen předání zásilky v případě potřeby prokázat, v opačném případě nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

  ‍ 3.7 Prodávající je povinen kupujícího informovat o přesném dni vyzvednutí zásilky s vraceným zbožím prodávajícím vybranou přepravní společností, přičemž prodávající neodpovídá za přesnou hodinu jejího vyzvednutí. Přesný čas vyzvednutí zásilky si určuje sama přepravní společnost, která kupujícího vždy předem kontaktuje. Kupující se zavazuje zásilku s vraceným zbožím předat ve stanovený den přepravní společnosti. V případě, že kupující tuto zásilku přepravní společnosti v daný den nepředá, zavazuje se uhradit náklady na přepravu zásilky vráceného zboží zpět prodávajícímu. V takovém případě je kupující povinen odeslat zásilku s vraceným zbožím na vlastní náklady nejpozději den následující po dni, kdy měl tuto zásilku předat přepravní společnosti zajištěné prodávajícím.

  3.8 Odpovědnost za škodu způsobenou na vraceném zboží nese kupující do okamžiku předání zásilky s vraceným zbožím přepravci.

 • 4. Uzavření kupní smlouvy

  4.1 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena po uhrazení zvoleného cenového balíčku v hodnotě 5 000 Kč, 6 000 Kč, 7 000 Kč, nebo 10 000 Kč.

  4.2 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až zaplacením celé kupní ceny za zboží a doručením zboží na jeho adresu.

 • 5. Platební podmínky

  5.1 Kupní cena za jednotlivé položky zboží je uvedena v ceníku, který je obsažen v Genster Boxu a v osobním profilu kupujícího, a to jako cena konečná včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

  5.2 Způsob platby kupní ceny se provádí stržením částky z platební karty kupujícího po zvolení cenového balíčku v hodnotě 5 000 Kč, 6 000 Kč, 7 000 Kč, nebo 10 000 Kč. Prodávající je oprávněn strhnout částku kupní ceny z platební karty kupujícího po odeslání závazné objednávky.

  5.3 Prodávající se zavazuje vystavit a zaslat kupujícímu daňový doklad na kontaktní emailovou adresu sdělenou kupujícím podle čl. 2 odst. 2.1 obchodních podmínek do 2 pracovních dnů od vyplnění feedbacku nebo uplynutí lhůty podle čl. 5 odst. 5.2 obchodních podmínek. Kupující souhlasí s vystavením a obdržením daňového dokladu v elektronické podobě.

  5.4 Kupující podnikatel je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou kupní ceny. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu tímto prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od vystavení samostatné faktury.

 • 6. Odstoupení od kupní smlouvy a záruka za jakost

  6.1 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.

  6.2 Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle předcházející věty, a to na jeho kontaktní adresu nebo na kontaktní email prodávajícího info@genster.cz.

  6.3 Odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce není možné mimo jiné v případě smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, a od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.

  6.4 Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad, ledaže se na tom s prodávajícím výslovně dohodnou.

  6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na kontaktní adresu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

  6.6 Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li již vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz. Vyjádření rovněž musí obsahovat aktuální kontaktní a platební údaje kupujícího.

  6.7 Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, do 3 kalendářních týdnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Peněžní prostředky se dají vrátit také ve formě kreditů, které může kupující využít na další nákup.

  6.8 Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 6.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

  6.9 Při zasílání vraceného zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

  6.10 Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být kupujícímu vráceny.

  6.11 Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek. Není-li vrácení tohoto dárku možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárku.

  6.12 Na zboží zakoupené na základě kupní smlouvy se vztahuje zákonná záruka za jakost. Jakékoliv zboží nebo jeho část mohou být reklamovány v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními o odpovědnosti za vady a záruce za jakost obsažené v občanském zákoníku. Při uplatnění reklamace je kupující oprávněn požadovat výměnu zboží za nové nebo odstranění vady. Pokud odstranění vady bude spojeno s nepřiměřenými náklady, vyhrazuje si prodávající právo dodat kupujícímu zboží nové. Práva ze záruky může kupující spotřebitel uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží.

 • 7. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

  7.1 Mimosoudní vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@genster.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího spotřebitele.

  7.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  7.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  7.4 V případě sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, je kupující spotřebitel oprávněn zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u příslušného orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího spotřebitele. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se kupujícímu spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s prodávajícím přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

  7.5 V případě sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, si prodávající a kupující podnikatel sjednávají v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, místní příslušnost soudu prvního stupně pro řešení sporů tak, že je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 10, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, a Městský soud v Praze, bude-li dána věcná příslušnost krajského soudu.

 • 8. Ochrana osobních údajů

  8.1 Prodávající je správcem osobních údajů a je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího v souladu s platnými právní předpisy České republiky a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

  8.2 Podrobná pravidla zpracování osobních údajů a práva kupujících jako subjektů údajů jsou uvedena v Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde nebo jsou přístupné z internetových stránek.

 • 9. Závěrečná ustanovení

  9.1 Obsah webových stránek prodávajícího, všechny na nich obsažené materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek nebo textové či obrazové materiály obsažené v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), jsou chráněny autorským právem prodávajícího a mohou být chráněny rovněž obdobnými právy třetích osob. Obsah nesmí být kupujícím ani jinou třetí osobou měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu prodávajícího. Při nerespektování autorských práv prodávajícího bude tento postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy.

  9.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  9.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

  9.4 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  * * *

TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ OD 1. DUBNA 2020 A NAHRAZUJÍ PŘEDCHOZÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY.